Laatste Informatie

Vraag en Antwoord

Goed om te weten

Vrijstelling:
In overleg met de leiding van het betreffende startbureau, mag men ten hoogste één wandelavond verzuimen. Deelnemers die lid zijn van een muziekkorps, fanfare of drumband en als zodanig deelnemen aan de bloemenintocht, hebben bij voorbaat al toestemming om de voorgeschreven wandeling op zaterdag te verzuimen.

Medailles:
Aan iedere betalende deelnemer wordt een herinneringsmedaille gegeven.

Startbewijs:
Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een startbewijs, welke recht geeft op een routebeschrijving voor die dag. Aan het einde van de dag meldt men zich af bij het startbureau en ontvangt men het startbewijs voor de volgende avond. Groepen, scholen en verenigingen ontvangen per afstand één startbewijs. Ook hier geldt, dat men zich na de wandeling in het startbureau af moet melden. Men krijgt dan ook het startbewijs voor de volgende avond.

Begeleiding:
Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder begeleiding deelnemen aan de wandelingen van 15 km. Wanneer hiervoor geen begeleiding aanwezig is, wordt de te lopen afstand automatisch teruggebracht tot 10 km. Dit heeft uiteraard voor de prestatie geen gevolgen en behoud men het recht op een medaille.

E.H.B.O. en controlepunten:
Het Groot-Comité van de Helmondse Wandelavondvierdaagse draagt zorg voor de E.H.B.O. en controleposten. De E.H.B.O.-ers zijn herkenbaar aan een hesje met E.H.B.O. De controleposten zijn meestal herkenbaar aan een oranje hesje.

Verkeersvoorschriften:
• Alle deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersvoorschriften, alsmede de aanwijzingen op te volgen, die door de leiding, verkeersregelaars of politie gegeven worden.
• Het is ten strengste verboden om aan beide zijden van de weg te lopen.
• Indien mogelijk dient men ten alle tijden gebruik te maken van de eventuele aanwezige trottoirs.
• Het overige verkeer dient een onbelemmerde vrije doorgang te genieten.
• De natuurlijke begroeiing langs de routes alsmede tuinen bij woningen en gemeenteplantsoenen, mogen op generlei wijze beschadigd worden.

Verkeersregelaars:
Daar waar het nodig is wordt door de organisatie gezorgd voor zogenaamde “Verkeersregelaars”. Deze verlenen assistentie bij het oversteken. Aanwijzingen van deze Verkeersregelaars dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Zij zijn herkenbaar aan het landelijk voorgeschreven verkeersregelaars tenue.


Reclame en demonstraties:
Het is de wandelaars niet toegestaan om in welke vorm dan ook reclame te voeren voor commerciële doeleinden. Tevens is het ook ten strengste verboden om tijdens de Wandelavondvierdaagse te demonstreren tegen derden, zoals de overheid, groeperingen, etnische minderheden ed.

Hardlopen:
Slechts marcheren, wandelen of snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is derhalve verboden en kan tot uitsluiting leiden van verdere deelname.

Verstrekken van consumpties:
Indien er door scholen en verenigingen en groepen tijdens de Wandelavondvierdaagse consumpties verstrekt worden onderweg, dient dit altijd te gebeuren aan die zijde van de weg waar gelopen wordt. Dus niet oversteken. De verzamelplaatsen dienen weer netjes achter gelaten te worden en eventueel afval dient meegenomen te worden, dan wel opgeruimd te worden. Op zaterdag wordt op verzoek een afvalzak verstrekt, die op het verzamelpunt, het grasveld bij de Warande gebruikt kan worden. Men dient het afval hierin te verzamelen en deze zakken bij de uitgang neer te leggen. Tijdens de wandeling langs de Warande is het ten strengste verboden om op de weg ( De Kluis) langs het dierenpark te gaan staan met consumpties tot aan het veld. In verband met de veiligheid wordt iedereen verzocht om op het veld te gaan staan of in de componistenwijk in de volgende straten: Schubertlaan, Mozartlaan, Bachlaan en eventueel Ravelplein ( bij de Wilhelminaschool. Ook hier geldt, dat deze plaatsen netjes achtergelaten dienen te worden en er dient opgelet te worden dat de tuinen en openbaar groen niet vernield worden. Indien men toch langs de Warande gaat staan vanaf de AarleRixtelseweg tot aan het veld, dan wordt men verwijderd.

Aansprakelijkheid
Het Groot-Comité der Helmondse Wandelavondvierdaagse alsmede de diverse startbureaus kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, voor schade en of diefstal van goederen, dan wel enig persoonlijk letsel. Meedoen aan de Helmondse Wandelavondvierdaagse geschiedt geheel op eigen risico.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Groot-Comité der Helmondse Wandelavondvierdaagse, of de leiding van het betreffende startbureau.

 

Wandelavondvierdaagse voor de komende de jaren:

- 2025: 21 tm 24 mei

- 2026: 3 tm 6 juni

- 2027: 26 tm 29 mei

- 2028: 17 tm 20 mei

- 2029: 30 mei tm 2 juni

 

Noteer deze datums alvast in je agenda